Logo Image
Tutkijoiden näkemyksiä monimuotoisesta ja vastuullisesta tutkijanarvioinnista

Vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmän nimittämä työryhmä (ks tietosuojaseloste) suunnittelee parhaillaan kansallista arviointimatriisia (Finnish Career Assessment Matrix, FIN-CAM), jonka tarkoituksena on mahdollistaa akateemisen toiminnan eri osa-alueiden ja tutkijan meriittien kattava tarkastelu erilaisissa arviointitilanteissa. Tutkijan työn toiminnan osa-alueita ovat esimerkiksi tutkimus, opetus, ohjaus ja johtaminen, vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa sekä erilaiset asiantuntijatehtävät. Arviointitilanteet voivat liittyä esimerkiksi rekrytointiin, urapolulla etenemiseen, henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin (ml. kehityskeskustelut), palkkaukseen ja rahoitushakuihin. 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, kuinka tutkimusta tekevät, tutkimusta tukevat ja opetustyötä tekevät henkilöt haluaisivat tulla arvioiduksi ja millaista osaamista ja millaisia taitoja arviointitilanteissa pitäisi huomioida nykyistä paremmin. Tutkimuksessa selvitetään eri sektoreilla ja uravaiheissa olevien tutkijoiden näkemyksiä henkilötason arvioinneista. Tutkijat määritellään henkilöiksi, jotka osallistuvat eri tavoin sellaiseen ammatilliseen toimintaan, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen, tiedon soveltaminen uudella tavalla tai sen kehittäminen ja hyödyntäminen opetustyössä. Lisäksi kyselyn kohderyhmää ovat kaikki väitöskirjatutkijat. Kyselyssä kerättyä aineistoa käytetään FIN-CAM-arviointimatriisin suunnittelutyön tukena. 

Yksittäisen vastaajan ei odoteta menestyvän kaikilla kyselyssä esiintyvillä osa-alueilla. Kyselyn ja FIN-CAM-arviointimatriisin tavoitteena on tuoda näkyväksi tutkijantyön monimuotoisuus arviointien yhteydessä.

Kysely sisältää 31 kysymystä, joiden vastaamiseen menee noin 20–30 minuuttia. Jos haluat tutustua kyselyyn, voit ladata kyselylomakkeen tästä PDF-muodossa. Kyselyn toteuttaa Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Kyselyyn voi vastata 15.12.2023 mennessä. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kyselystä antaa lisätietoja vastuullisen arvioinnin koordinaattori Anna-Kaisa Hyrkkänen, anna-kaisa.hyrkkanen@tsv.fi