Kysely tiedetapahtumista Suomessa


Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteisen tiedekasvatushankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tiedekasvatusta Suomessa toteuttavista tahoista ja toiminnoista sekä laatia suosituksia ja toimenpideohjelma laaja-alaisen ja elinikäisen tiedekasvatuksen edistämiseksi. Tämän kyselyn ja muun selvitystyön pohjalta hankkeessa luodaan suosituksia tiedekasvatusta toteuttavien tahojen verkostoitumisen, yhteistoiminnan ja taitotiedon kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa laaditaan toimenpideohjelma tieteellisten seurojen roolin tukemiseksi tiedekasvatuksessa.

 

Hankkeen erityisinä painopisteinä ovat elinikäisen tiedeosaamisen kehittäminen sekä tiedekasvatuksen laajentaminen kattamaan kaikki tieteenalat. Luonnontieteisiin painottuva tiedekasvatus on osoittanut tarpeellisuutensa ja tarjoaa hyviä toimintamalleja muillekin tieteenaloille. Hankkeessa tiedekasvatusta tarkastellaan myös humanistis-yhteiskunnallisten alojen näkökulmista rakentaen perustuksia laaja-alaiselle tiedekasvatuksen verkostolle, jossa tieteellisillä seuroilla on keskeinen toteuttajan rooli.

 

Tiedeosaamisella tarkoitetaan kykyä hankkia, käsitellä ja arvioida tieteellisen tutkimuksen keinoin tuotettua tietoa. Sen piiriin kuuluu myös tieteen kehityksen seuraaminen ja tutkimusmenetelmien ymmärtäminen. Tiedekasvatus puolestaan on näiden taitojen vahvistamista opetuksen ja viestinnän keinoin. Tässä hankkeessa tiedekasvatuksella tarkoitetaan laajasti elinikäistä tiedeosaamisen kehittämistä niin muodollisissa kuin epämuodollisissakin oppimisympäristöissä.

 

Tämä kysely on suunnattu kaikille tiedeviestinnän ja -kasvatuksen kentällä Suomessa toimiville tahoille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Suomessa järjestettäviä tiedetapahtumia sekä niiden järjestäjiä, yleisöjä, tavoitteita ja vaikuttavuutta. Tiedetapahtumilla tarkoitetaan tässä kyselyssä tapahtumia, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle tietoa tieteen tekemisestä ja tutkimuksen tuloksista yleistajuisessa muodossa sekä mahdollistaa keskustelu tutkijoiden ja yleisön välillä. Esimerkiksi erilaiset seminaarit, messutapahtumat ja näyttelyt ovat tällaisia tiedetapahtumia. Yleistajuinen tietokirjoittaminen sen sijaan ei kuulu tämän kyselyn piiriin.

 

Vastaamalla kyselyyn annatte arvokasta tietoa suomalaisen tiedekasvatuksen ja -viestinnän kentästä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 31.10.2019 asti.

 

Kyselyaineistoa käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajien henkilötietoja säilytetään vain vastausten käsittelemisen ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Yksittäiset vastaavat tahot eivät ole tunnistettavissa kyselyn pohjalta julkaistavista tuloksista, eikä vastaavien tahojen nimiä julkaista. Kyselyn aineistoa hyödynnetään laadittaessa suosituksia ja toimenpideohjelmaa elinikäisen tiedekasvatuksen tueksi.

 

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antaa:

Sara Takala, suunnittelija

Tieteellisten seurain valtuuskunta | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

sara.takala@tsv.fi

044 739 6560


Kyselyssä on 27 kysymystä.